1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 januari tot en met 31 december en is derhalve gelijk aan het kalenderjaar.
 2. De gewone leden, branchegebonden leden en fellows zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. Bij toetreding in de eerste helft van een verenigingsjaar is de gehele contributie verschuldigd en bij toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar is de helft van de contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 3. Ereleden en leden van de Raad van Advies zijn geen contributie verschuldigd.
 4. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn. Het lidmaatschap is derhalve persoonlijk hetgeen impliceert dat het lid i.c. de natuurlijke persoon ten allen tijde verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie en als debiteur van de vereniging geldt. De onderneming of organisatie waar het lid werkzaam is is derhalve geen contractspartij van DACT.
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken.
 6. Indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen dient dit schriftelijk (brief/fax/email) bij het secretariaat te geschieden.
 7. Voor de betaling van de contributie ontvangen alle leden in januari van ieder jaar een faktuur. Deze faktuur dient binnen 4 weken na dagtekening te zijn betaald. Voor fakturen die gedurende het boekjaar worden verzonden geldt eveneens een betalingstermijn van vier weken.
 8. Indien de contributie niet is voldaan binnen de bij punt 7 gestelde termijn, wordt een aanmaning verzonden. Hierin wordt het lid gesommeerd om de contributie alsnog binnen twee weken na dagtekening van de sommatie te voldoen.
 9. Indien de contributie niet voldaan is, na de termijn gesteld in punt 8, wordt een tweede aanmaning verzonden waarbij éénmalig extra administratiekosten van Euro 25,00 in rekening worden gebracht. Het lid wordt wederom gesommeerd om binnen twee weken na dagtekening van de tweede sommatie de contributie en administratiekosten alsnog te voldoen.
 10. Indien na de termijn gesteld in punt 9 de contributie (en administratiekosten) nog steeds niet zijn voldaan, behoudt het bestuur van DACT zich het recht voor om het lid:
  a. deelname aan bijeenkomsten te ontzeggen
  b. de toezending van informatie van DACT stop te zetten

De secretaris stelt het lid daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze maatregelen blijven van kracht tot het moment waarop de contributie door de vereniging is ontvangen.

 1. Indien vier weken na de termijn gesteld in punt 9 de contributie en administratiekosten nog niet zijn ontvangen, wordt de vordering ter incasso overgedragen aan een deurwaarder of incassobureau, waarbij alle incassokosten voor rekening van het desbetreffende lid komen.
 2. Na overdracht van de contributievordering kunnen geen betalingsafspraken meer gemaakt worden. Er kunnen ook geen regelingen overeengekomen worden of betalingen rechtstreeks aan DACT worden gedaan. De administratie- en incassokosten zullen na overdracht blijvend verschuldigd zijn en verrekend worden.
 3. Op verzoek van DACT kan in voorkomende gevallen een gerechtelijke procedure worden gestart. Alle kosten van de gerechtelijke procedure komen voor rekening van het lid.
 4. Indien ook middels het incassobureau of gerechtelijke procedure de contributie niet wordt ontvangen, zal het bestuur ingevolge artikel 6 lid 1c van de statuten tot royeren van het verenigingslid overgaan. Van dit royement zal in de Algemene Ledenvergadering mededeling worden gedaan.
 5. In overleg met de penningmeester is het mogelijk om tot een afwijkende regeling te komen.

Reglement vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2009