Voorwaarden lidmaatschap

U kunt een aanvraag indienen voor een corporate lidmaatschap. Corporate leden zijn zij die (1) beschikken over relevante ervaring en kennis op het gebied van treasury en – op basis van een arbeidsovereenkomst –werkzaam zijn in een (corporate) treasuryfunctie bij een onderneming, (non)-profit organisatie of overheidsinstelling of (2) als zelfstandige zijn ingeschreven bij de KvK en het beroep interim manager als hoofdfunctie uitoefenen en voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • De aanvrager dient minimaal drie maanden als zelfstandig ondernemer te zijn ingeschreven in het handelsregister bij de KvK en niet in dienst te zijn van of te worden gedetacheerd door een adviesorganisatie.
  • De aanvrager dient het beroep interim treasurer als hoofdfunctie uit te oefenen. Dit blijkt in ieder geval uit de omschrijving in het handelsregister van de KvK.
  • De aanvrager beschikt over minstens vijf jaar aantoonbare ervaring als (corporate) treasury professional bij een onderneming in een niet-commerciële functie.
  • De aanvrager heeft een aantoonbaar trackrecord van relevante interim-management opdrachten op het treasury-vakgebied voor een periode van meer dan 3 maanden per opdracht in de afgelopen twee jaar.
  • Bij de aanvraag lidmaatschap moet een recent (< 3 maanden) uittreksel uit de Kamer van Koophandel en gedetailleerd CV worden meegezonden waaruit de punten onder a tot en met e kunnen worden opgemaakt

U voldoet aan de kwalificaties voor het lidmaatschap ter beoordeling door het bestuur.

U confirmeert zich aan de reglementen van DACT:

  • Gedragscode
  • Statuten
  • Contributiereglement
  • Huishoudelijk Reglement

Een aanvraag voor het DACT-lidmaatschap geschiedt door het volledig invullen van het on line inschrijfformulier. De aanvraag wordt behandeld in het DACT-bestuur, waarna de aanvrager van de beslissing van het bestuur op de hoogte wordt gesteld.

Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende verplichtingen worden derhalve op persoonlijke titel aangegaan. De jaarcontributie (2022) voor het lidmaatschap bedraagt € 175,– exclusief 21% BTW per jaar en wordt met ingang van 2023 verhoogd naar € 200,– exclusief 21% BTW.

Leden die in een bepaald jaar na 1 juli toetreden betalen voor het verenigingsjaar slechts de helft van de jaarcontributie.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan het adres van de vereniging of per email aan management@dact.nl te geschieden.

In het lidmaatschap is tevens begrepen een gratis abonnement op het Treasury Magazine TMI en De Treasurer. Ten behoeve van de distributie van beide magazines verstrekt de DACT het adressenbestand aan TMI. Leden die bezwaar hebben tegen het verstrekken van hun adresgegevens kunnen dit per email kenbaar aan het secretariaat.